آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22.5  (بین دور برگردان اول و دوم بعد از وردآورد، بین تجهزات صنعتی الغدیر و یخچال سازی البرز)، سمت جنوب جاده، پلاک 125


کد پستی:13999114913

تلفن:5-982146078490+

فکس:982146075495+

ایمیل:


برای رسیدن به محل شرکت نوآرژن از یکی از راه­های مناسب زیر را استفاده کنید :

رانندگی از تهران به کرج از طریق اتوبان
اتوبان تهران کرج را تا کیلومتر20 به سمت غرب رانندگی کنید، از خروجی داروپخش وارد جاده مخصوص کرج شده بعد از طی حدود 5  کیلومتر به سمت غرب با استفاده از دومین دوربرگردان بعد از وردآورد حدود 2.5 کیلومتر به سمت شرق رانندگی کنید. شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت راست جاده قابل مشاهده است.
رانندگی از تهران به کرج از طریق جاده مخصوص
جاده مخصوص را تا کیلومتر 25 به سمت غرب رانندگی کنید،  با استفاده از دومین دوربرگردان بعد از وردآورد حدود 2.5 کیلومتر به سمت شرق رانندگی کنید. شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت راست جاده قابل مشاهده است.

رانندگی از کرج از طریق اتوبان کرج تهران
اتوبان کرج تهران را تا حدود 8 کیلومتر  به سمت شرق رانندگی کنید، از خروجی گرمدره وارد گرمدره و سپس جاده مخصوص کرج شده بعد از طی حدود یک کیلومتر با ورود به اولین دوربرگردان به سمت شرق حدود 5 کیلومتر رانندگی کنید. شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت راست جاده قابل مشاهده است.

رانندگی از کرج به تهران از طریق جاده مخصوص
جاده مخصوص را تا حدود 12 کیلومتر  به سمت شرق رانندگی کنید، بعد از عبور از سومین دوربرگردان و طی حدود دو کیلومتر به سمت شرق شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت راست جاده قابل مشاهده است.

استفاده از مترو (تهران-کرج و یا کرج به تهران)
سوار خط 5 قطار مترو در ایستگاه اکباتان (ارم سبز) یا در ایستگاه کرج پل فردیس شده در ایستگاه وردآورد پیاده شوید(تهران تا ورآورد 22 دقیقه، کرج تا وردآورد 17دقیقه) ، از ایستکاه ورآورد به سمت جنوب رفته تا وارد جاده مخصوص شوید و سپس حدود 3 کیلومتر به سمت غرب رفته تا شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت جنوب جاده مشاهده کنید.

از فرودگاه امام خمینی
از اتوبان تهران-قم به سمت تهران وارد اتوبان آزادگان شده (شمال غرب) تا خروجی جاده مخصوص ادامه دهید. سپس وارد جاده مخصوص تهران-کرج شده، جاده مخصوص را  تا کیلومتر 25 به سمت غرب رانندگی کنید. با استفاده از دومین دوربرگردان بعد از وردآورد حدود 2 کیلومتر به سمت شرق رانندگی کنید. شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت راست جاده قابل مشاهده است.


از فرودگاه مهرآباد
وارد جاده مخصوص تهران-کرج شده 25 کیلومتر به سمت غرب رانندگی کنید. با استفاده از دومین دوربرگردان بعد از وردآورد حدود 2 کیلومتر به سمت شرق رانندگی کنید. شرکت نوارژن با پلاک 125 در سمت راست جاده قابل مشاهده است.

مارا بروی نقشه بیابید

 
تماس با ما

تلفن:5-982146078490+

فکس:982146075495+

ایمیل:

وب سایت : www.Tekzima.com


آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22.5 (بین دور برگردان اول و دوم بعد از وردآورد، بین تجهزات صنعتی الغدیر و یخچال سازی البرز)، سمت جنوب جاده، پلاک 125

کد پستی:1399114913